Privacy

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als je behandelende therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht die opgelegd is door de WGBO.
Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die we, na je expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

We doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zullen we je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je maandelijks ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota mogelijk kan declareren bij je zorgverzekeraar:
• Je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling(en)
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 24504 ‘Behandeling overige psychosociale therapie psychotherapie’
• de kosten van het consult